Medarbejder hos DEKO i et produktionsværksted

Certificeringer

Kvalitet og arbejdsmiljø

DEKO har vi et ønske om et godt arbejdsmiljø for vores ansatte og en høj kvalitet i vores ydelser og materialer til kunderne. Derfor er vi certificeret, hvilket forpligter os til hele tiden at forbedre såvel arbejdsmiljø, sikkerhed som kvalitet til glæde for vores medarbejdere og kunder.

Vores certificering:

DEKO har siden 2021 været arbejdsmiljøcertificeret efter ISO 45001, og vi har igennem denne certificering opnået gode resultater samt et velfungerende og godt arbejdsmiljøsystem. I 2016 har vi indført kvalitetsledelsessystemet ISO 9001 i virksomheden, og i oktober 2016 modtog vi ISO 9001-certifikatet uden anmærkninger. Vores ISO 9001-certificering er - sammenholdt med vores kvalitetspolitik - en sikkerhed for vores kvalitet i såvel entrepriseydelser som materialeleverancer.

I DEKO vil vi løbende vedligeholde og forbedre vores systemer. Arbejdet varetages af vores HSQ-manager, som forestår driften af arbejdsmiljøsystemet ISO 45001 og kvalitetssystemet ISO 9001, så begge systemer hele tiden er opdaterede og følger udviklingen i virksomheden.

Vores politikker:

DEKOs strategiske retning i forhold til arbejdsmiljø, kvalitet og sikkerhed i arbejdet og i vores kompetencer afspejles i vores politik på områderne; arbejdsmiljøpolitikken og kvalitetspolitikken. I DEKOs ledelse følges der kontinuerligt op på såvel mål som politik, og resultaterne af vores arbejde kommunikeres løbende på vores website.

DEKOs arbejdsmiljøpolitik:

Det er DEKOs politik gennem forebyggende arbejdsmiljøarbejde at sikre, at ingen ansatte i virksomheden udsættes for større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til, samt at evaluere disse risici, så ingen ansatte kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser. I forhold til vores indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø og en styrket sikkerhed på arbejdspladserne har vi blandt andet fokus på følgende:

 • Kommunikere åbent om arbejdsmiljømæssige påvirkninger, der er knyttet til vores arbejdspladser og processer.
 • Drage omsorg for, at alle medarbejdere handler arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.
 • Stille krav til vores underentreprenører og leverandører om, at DEKOs arbejdsmiljø- og lovgivningsmæssige forhold overholdes.
 • Reducere arbejdsmiljømæssige belastninger gennem forebyggelse.
 • Informere, træne og uddanne medarbejderne i arbejdsmiljøarbejde.
 • Inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet og orientere om virksomhedens hensigter på området og betydningen heraf for den enkelte medarbejder.

DEKOs kvalitetspolitik:

I DEKO har vi stor fokus på at levere ydelser og produkter i topkvalitet, så vores kunder altid oplever en meget tilfredsstillende leverance fra os. Derfor arbejder vi efter tre kvalitetsmål:

 • 100 % fejlfri materialeleverancer. Dette opnås igennem veldefinerede og veldokumenterede produkter, en produktion med kontrol og en stærk systematisk logistik.
 • 100 % fejlfri entreprisearbejde. Dette sikres ved klare vejledninger, dygtige, velinformerede DEKO tømrersvende og egenkontrol af udførelse og slutprodukt.
 • Minimum fem forbedrende handlinger årligt: Dette medfører, at DEKO hele tiden udvikler sig og sørger for, at vi er opdateret på både produkter og udførelse.

Ovenstående betyder, at vi vil bestræbe os på, at:

 • Alle ansatte fokuserer på høj sikkerhed i enhver henseende og er bekendt med gældende mål og politikker.
 • Levere rette ydelse og produkt til rette tid samt løbende forbedre kvaliteten i de udførte produkter og ydelser.
 • Opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle lov- og myndighedskrav samt standarder i forbindelse med indkøb, produktion og ydelser samt de udførte opgaver.
 • Arbejde på, at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter.
 • Bidrage aktivt til at sikre den bedst mulige medarbejderuddannelse/-udvikling, herunder for at opfylde gældende politik og mål.
 • Iværksætte forebyggende/forbedrende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser.

For yderligere spørgsmål til ovenstående kontakt vores HSQ-manager, Henrik Kristensen, på telefon: 40 29 15 29.

Se alle vores produktkategorier

Produkter